Desembossaments

Canonades i clavegueram

 • Neteja i manteniment
 • Desembussos
 • Localització d’arquetes i registres
 • Alta pressió en canonades

Absorció en buit

 • Fosses sèptiques
 • Dipòsits residuals
 • Acumulació de fangs
 • Inundacions de parkings i soterranis
 • Gestió amb abocadors autoritzats

Obra pública i ajuntaments

 • Clavegueram i llera pública
 • Neteja viaria
 • Regs
 • Treballs de neteja d’alta pressió en general
urgencies

embus1

embus2

embus3